تکنولوژی -سنت حسنه

تکنولوژی و سنت" حسنه"

امروز یعنی دیروز سوم اسفند می خواستم بروم خانه ی مادرم تا قدری به او رسیدگی کنم در عین حال که کار تایپ داشتم و دلم شور کارهایم را می زد، ولی وظیفه ی خود میدانستم که حتما بروم لذا لب تاپم را زدم زیر بغلم و راه افتادم رفتم آنجا و قدری کارهای شخصی مادرم را انجام دادم وهر وقت کاری نداشت مشغول کار تایپ می شدم ودر عین حال تواتستم برایش غذابپزم و ناهارش را بدهم و رسید گی های لازم را به او بکنم

 و او هم کلی خوشحال شد ودعاهای خوب وقشنگ برایم کرد  ،کار من نیز انجام شد و هر دو راضی از لطف خدا شدیم ، پیش خودم گفتم چه جالب ،با تکنولوژی میتوانیم به سنت وکار خیری که خداوند در قران خیلی به آن سفارش کرده (نیکی و احترام بهو احترام به پدر و مادر)برسیم  

/ 0 نظر / 7 بازدید