استرس دانش آموزان

می گویند به دانش آموزان نباید بگویید که امتحان دارید چون دچار استرس می شوند .

اما چاره چیست باید گفت تا حداقل بچه ها درس ها را مرور کنند . 

چند روز پیش به بچه های کلاس برنامه ی آزمون ماهانه آبان را دادم روزی که روخوانی قرآ ن برای آزمون داشتیم یکی از دانش آموزانم که آذری است و تازه از تبریز آمده و لهجه کاملا آذری دارد در عین حال خیلی هم با هوش است وقتی وارد کلاس شدم گفت : خانم کی امتحان قرآن داریم ؟ گفتم زنگ بعد گفت آخ مردم از ایسترس گفتم چرا قرآن خواندن که استرس ندارد گفت چرا خانم ما از صبح دلمان درد می کرد از بس ایسترس داشتیم خلاصه قدری باهاش صحبت کردم بعد پرسش قران انجام شد و تمام شد .

عصر همان روز به مادرش زنگ زدم و در مورد مشکل فرزندش صحبت کردم و گفتم اگر با گفتن و دادن برنامه ازمون دچار مشکل جدی می شود می توانیم   به روش دیگری عمل کنیم ،  مادرش تشکر کرد و گفت  به پدرش می گویم با او صحبت کند . فردای آن روز آزمون ریاضی داشتیم وقتی به کلاس آمد حالش را پرسیدم گفت:  خوبم پدرم با من صحبت کرده که دیگر ایسترس نداشته باشم . بعد آزمون ریاضی گرفتم وقتی برگه اش را داد  دو اشکال داشت صدایش زدم و گفتم حنیف جان ببین دقت نکرده ای و اشکال داری!  یه هو با صدی بلند گفت: اه بابام هی میگه ایسترس نداشته باش  ! ایسترس نداشته باش . ایسترس خوبه ! اگه حالا ایسترس داشتم باعث میشد که گلط ننویسم .

برام یه جورهایی جالب بود که این دانشن آموز استرس رو عاملی می دونه برای بیشتر دقت کردن ! و مثل اینکه خیلی هم بدش نمی یاد ایسترس داشته باشه !

 

/ 0 نظر / 19 بازدید